Categorii
Beneficiile colaborarii cu o Agentie Imobiliara Informatii Utile

Intabularea în contextul încheierii unei tranzacții imobiliare – informații pe care trebuie să le cunoști

Procesul de tranzacționare care vizează bunuri precum, locuințe sau terenuri, se finalizează cu înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară. Acțiunea de intabulare, nu ar trebui să fie străină persoanelor care sunt parte a unei tranzacții imobiliare. În continuarea acestui articol vă vom prezenta, câteva dintre informațiile relevante privind intabularea imobilelor și informațiile conexe acestui subiect.

Ce înseamnă intabularea?

Începem prin a expune ce înseamnă, de fapt, acțiunea de intabulare. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile și completarile ulterioare stipulează în articolul 24, pct. 1, că: “Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea”.

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, termenul intabulare înseamnă “a înscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar în Cartea Funciară”.

La nivelul României, funcționează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, juridică, economică a tuturor imobilelor din teritoriul țării, format din cadastru și cartea funciară. Entitatile de bază ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul.

Care sunt drepturile reale ce pot fi înscrise în Cartea Funciară?

Prin intabulare se grevează, se restrange ori se stinge un drept real. Drepturile reale ce pot fi înscrise sunt: dreptul de proprietate, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute, dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de folosinţă, drepturile reale de garanţie. În urma înregistrarii uneia dintre aceste operațiuni, situația juridică actualizată a imobilului va putea fi consultată în extrasul de Carte Funciară.

Extrasul de Carte Funciară

Detaliile și informațiile referitoare la un bun imobiliar se regăsesc cuprinse în Cartea Funciară. Informațiile cuprinse sunt numele proprietarului, aspecte referitoare la imobil (locul, vecinătatea, suprafața). În funcție de scopul utilizării, pot fi obținute extrase de Carte Funciară pentru informare, pentru autentificare și extrase in extenso.

Extrasul de Carte Funciară pentru informare, nu are valoare juridică, poate fi solicitat de oricine, are caracter informativ și nu poate fi utilizat la încheierea unei tranzacții imobiliare.

Extrasul de Carte Funciară  pentru autentificare,  poate fi solicitat doar de către o persoană autorizată și stă la baza încheierii unei tranzacții imobiliare. În numele titularului, notarul public poate face solicitare scrisa care conține semnatura si sigiliul unic al notarului. În cazul în care o proprietate se află în proces de tranzacționare deschis, Cartea Funciară este blocată până la finalizarea tranzacției, timp în care nici o alta persoană nu mai poate avea acces la informații .
Extrasul de Carte Funciară in extenso  este similar celui de informare, dar spre deosebire de cel din urmă, acesta conține și informații despre istoricul proprietății și informații despre foștii proprietari.

Pot efectua vânzarea unui imobil neintabulat?

Un imobil neintabulat nu poate fi obiectul unei vânzări, în termenii legalității. Atunci când se dorește vânzarea unui imobil, transferul dreptului de proprietate presupune, în primul rând, deținerea respectivului drept de către vânzător. Lipsa intabulării echivalează cu imposibilitatea transmiterii proprietății prin vânzare, și implicit, cu imposibilitatea de a înscrie acest drept al proprietății pe numele cumpărătorului.

Dacă prima înscriere a bunului în Cartea Funciară nu s-a exercitat, proprietarul imobilului trebuie să se adreseze unei persoane autorizate în domeniu, în vederea întocmirii documentației cadastrale și înfăptuirii demersurilor pentru prima intabulare.

În situația în care se dorește achiziționarea unui imobil nou construit, dar care nu este finalizat sau este în proces de intabulare, încheierea unui antecontract de vânzare- cumpărare între părți reprezintă soluția pentru oferirea temporară a unei promisiuni de vânzare de către vânzător, cu anumite obligații ale părților.

Am achiziționat o proprietate, când este aceasta intabulată?

Ce este important de reținut este faptul că, transmiterea dreptului de proprietate, se realizează în deplinatate, odată cu momentul încheierii unui act în formă autentică și a constituirii dreptului în Cartea Funciară. Acest lucru este posibil doar dacă prima intabulare a fost realizată.

Lucrurile devin mult mai simple pentru cumpărătorii de imobile, în momentul încheierii unui act notarial de vânzare-cumpărare. Transcrierea dreptului de proprietate pe numele noului proprietar în Cartea Funciară rămâne în atribuția notarului public. Acesta este obligat să trimită cererea de înscriere a actului către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de pe raza de activitate în care se găsește imobilul. Trimiterea solicitării trebuie să se realizeze în ziua autentificării actului sau cel târziu în ziua  imediat următoare.

Categorii
Informatii Utile

DICȚIONAR IMOBILIAR

AVANS = suma de bani platita anticipat in contul unor servicii/ bunuri

ANTECONTRACT = un contract în care ambele părţi, denumite promitent-vânzător şi promitent-cumpărător, se obligă să încheie în viitor, la preţul stabilit, contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect bunul ce face obiectul înţelegerii.

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE = actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. 

CONFORT = totalitatea conditiilor materiale care asigura o existenta placuta, comoda si igienica. Confortul unei locuinte este legat in principal de suprafata acesteia.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE = este un contract prin care una din parti( vanzatorul) transfera proprietatea asupra celeilalte parti(cumparatorul) care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul bunului vandut.

CADASTRU = totalitatea lucrarilor tehnice pentru stabilirea precisa a suprafetelor funciare, cu toate caracteristicile lor

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ = act administrativ fiscal emis de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului, care cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă

CONCESIUNE = conventie prin care o persoana( fizica sau juridica) dobandeste dreptul de a exploata anumite servicii sau bunuri

CESIUNE = transmiterea de catre o persoana altei persoane a unui drept de creanta cu titlu oneros in temeiul unui contract

CARTEA FUNCIARA (CF) = este un registru public din Romania care cuprinde evidenta juridica integrala si exacata a imobilelor proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate

CASĂ ÎN CALCAN = zidul sau peretele exterior din spatele unei case, fara deschideri, care de obicei este acoperit cu peretele cladirii vecine sau la limita cu acesta

COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT) = raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei.

CERTIFICAT ENERGETIC = pentru un apartament sau clădire se prezintă drept un document scris care certifică performanța energetică a locuinței, detaliindu-se principalele caracteristici termice și energetice ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

CERTIFICAT DE URBANISM = este un document esențial, care, alături de autorizația de construire, permite construcția sau reabilitarea unei construcții în condiții de legalitate. În absența certificatului de urbanism, nu poți obține autorizația de construcție.

DUPLEX = constructie impartita in doua parti simetrice si care asigura spatiul necesar de locuit pentru doua familii. Cele doua locuinte sunt separate de un zid comun, dar si usile instalatiile si contorizarea sunt separate

DEMISOL ( D ) = nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală.

DESTINAȚIA TERENURILOR = modul de utilizare a acestora, conform funcţiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii

IPOTECĂ = a da in garantie la contractarea unui imprumut printr-un act legal incheiat in fata autoritatilor judiciare

INDICI URBANISTICI = instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane

INTRAVILANUL LOCALITĂȚII = teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul Urbanistic General (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii.

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ = constructie dedicata necesitatilor unei singure familii

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ = unitate funcţională, formată din una sau mai multe camere de locuit, situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, destinate exclusiv ei, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. De regulă, locuinţa individuală dispune de o parcelă proprie.

LOCUINȚE COLECTIVE = grup de locuinţe, amplasat pe o singură parcelă şi situat în una sau mai multe construcţii, având de regulă acces comun şi und există atât proprietăţi comune cât şi proprietăţi individuale

NUMĂRUL CADASTRAL al fiecarui apartament va fi un numar fractionat, al carui numarator va fi numarul cadastral al bunului imobil(bloc), iar numitorul va fi, dupa caz, numarul etajului sau al apartamentului

NIVEL RETRAS = nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior

PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PARȚI(coproprietate) = se intelege cota de proprietate care ii revine fiecarui apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna (casa scarii, casa liftului etc.) si este inscrisa in titlul de proprietate. Suprafata construita a unui apartament include si acesta cota-parte.

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI (POT) = raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa parcelei.

PARCELĂ = suprafaţa de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai multor proprietari, aparţinând domeniului public sau privat, şi care are un număr cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară

PLANUL URBANISTIC ZONAL ( PUZ) = are caracter de reglementare specificã detaliatã şi asigurã corelarea dezvoltãrii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitãţii. Planul urbanistic zonal cuprinde reglementãri asupra zonei referitoare la: organizarea retelei stradale, organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic si circulatia terenurilor, protejarea monumentelor istorice

Elaborarea PUZ-ului este OBLIGATORIE in cazul: zonelor centrale ale localitatilor, zonelor protejate si de protectie a monumentelor, complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale sau a altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU( PUD) = are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigurã condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitarã a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, în corelare cu vecinãtãţile immediate

PUD cuprinde reglementari cu privire la: asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare, permisivitatile si constrangerile urbanistice privind volumele construite si amenajarile, relatiile functionale si estetice cu vecinatatile, regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor.

PLANUL URBANISTIC GENERAL (PUG) = este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor. PUG-urile cuprind analiza, reglementările şi Regulamentul Local de Urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază, atât din intravilan, cât şi din extravilan.

Reglementarile pe care le include PUG-ul: stabilirea si delimitarea teritoriului in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii, stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie, delimitarea zonelor afectate de servituti publice, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice protejate si protectia monumentelor istorice, formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor, precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate.

RANDAMENT = raportul chiriei brute anuale ca procent din pretul de achizitie

RECEPȚIA LUCRĂRILOR = reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie

REGIMUL DE ÎNALȚIME = este direct proporţional cu distanţa fată de construcţiile alăturate. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ (SCD) = suma suprafeţelor desfăşurate a tuturor planşeelor. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ (SC) = este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.

SUPRAFAȚA UTILĂ = este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor. Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoarele, baile, dusul, bucatariile, spatiile de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei.

SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ A UNEI CASE = este suma suprafetelor construite pentru toate nivelurile. Daca imobilul are numai parter, atunci suprafata desfasurata este suprafata amprentei la sol a constructiei. In cazul imobilelor cu mai multe niveluri, suprafata desfasurata este chiar suprafata construita

UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ (UTR) = subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă.

UTR se delimiteaza dupa urmatoarele caracteristici: relief si peisaj cu caracteristici similare, evolutia istorica unitara intr-o anumita perioada, populatie cu structura omogena, sistem parcelar si mod de construire omogen, folosinte de aceeasi natura ale terenurilor si constructiilor, regim juridic ale imobilelor similare, destinatia terenurilor si indicii urganistici.

URBANISMUL = reprezinta studiul oraselor, al mediului geografic, economic, politic, social si cultural si al impactului acestor elemente asupra fondului construit.

ZONĂ DE URBANIZARE = zonă de terenuri agricole destinată extinderii oraşului prin viabilizare şi ocupare cu funcţiuni urbane.

Zone si subzone functionale constituite:

M- zona mixta

M1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic

M2- Zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta arterelor de importanta locala

M3- Zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta principalelor artere de trafic

M4- zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta arterelor de importanta locala

L- Locuire

Liu- zona de locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban

Lip- zona de locuinte cu regim redus de inaltime dispus pe un parcelar de tip periferic

Rr- parcelar riveran arterelor de circulatie, destinat restructurarii

RrM1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic

RrM2- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta arterelor de importanta locala

RrM3- zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta arterelor de importanta locala

      U- Zone de urbanizare

UM1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic

UM2- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta arterelor de importanta locala

UM3- zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta principalelor artere de trafic

UM4- zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta arterelor de importanta locala

ULiu- zona de locuinta cu regim redus de inaltime

ULc- zona de locuinte colectiveULiu/c- zona locuinte individuale, semicolective si colective mici